CELEBRATE OF 2018 THE CLASSIC OF EAST EUROPE

READ MORE »

#CELEBRATE OF 2018 THE CLASSIC OF EAST EUROPE

 

EXCLUSIVE GRAND SWISS

READ MORE »

#EXCLUSIVE GRAND SWISS

 

THE BEST CELEBRATE COUNTDOWN AUSTRALIA

READ MORE »

#THE BEST CELEBRATE COUNTDOWN AUSTRALIA

 

NEW ZEALAND CELEBRATE NORTH & SOUTH

READ MORE »

#NEW ZEALAND CELEBRATE NORTH & SOUTH

 

PREMIUM TAIWAN NEW YEAR

READ MORE »

#PREMIUM TAIWAN NEW YEAR

 

PREMIUM BEIJING - SHANGHAI NEW YEAR DISNEYLAND

READ MORE »

#PREMIUM BEIJING - SHANGHAI NEW YEAR DISNEYLAND

 

EXCLUSIVE GRAND SOUTH ARFICA

READ MORE »

#EXCLUSIVE GRAND SOUTH ARFICA

 

IMAGE GREAT EXPERIENCE SPLENDID OF AURORA

READ MORE »

#IMAGE GREAT EXPERIENCE SPLENDID OF AURORA
บทความจุงเฟรา

ทะยานขึ้นสูง Top of Europe จาก Interlaken จะขึ้นไปยังยอดเขาจุงเฟราน์เราเลือกขึ้นรถไฟที่ Interlaken Ost ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อไปยังสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,454 เมตร องค์การยูเนสโก ประกาศให้เป