ทัวร์อิหร่าน

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์อิหร่าน EXPERIENCE IRAN 8D5N

เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ประเทศอิหร่าน
ชมนครเปอร์เซโปลิสแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย
เรียนรู้วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมแบบอาหรับ
เข้าถึงความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริงผ่านอาหาร วิถีชีวิต